Valtakunnalliset TE-puhelinpalvelut antavat yleistä neuvontaa.

Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu

Suomi 0295 025 500
Ruotsi 0295 025 510
Englanti 0295 020 713
Venäjä 0295 020 715
Työttömyysturva neuvonta 0295 020 701

ILMOITA AVOIN TYÖPAIKKA

Ilmoita avoimesta työpaikasta yrityksen ja työnantajan Oma asiointi palvelussa tai ottamalla yhteyttä kuntasi työllisyydenhoidon yksikköön. Työpaikka julkaistaan TE-toimiston Avoimet työpaikat -palveluun.

Työnantajan ja yrittäjän Oma asiointi-linkki

Ylivieska ja Alavieska;              044-4294 205
Oulainen                                   044-4793 258
Kalajoki ja Merijärvi                   040-5732 443

APUA REKRYTOINTIIN

Jokilaaksojen työllisyyskokeilussa on noin 1400 työnhakijaa. Olemme mielellämme auttamassa, jos työnantaja etsii työntekijöitä tai tarvitsee muuta apua rekrytointiin. Teemme parhaamme, että työnantajan tarpeisiin löytyisi juuri sopiva työntekijä.  

Meidän kauttamme voitte tarjota myös palkkatuettua työtä tai työkokeilupaikkaa työnhakijoillemme.

Opastamme työnantajaa mm. seuraavien palveluiden käytössä:

 • palkkatuki
 • työkokeilut
 • oppisopimuskoulutukset
 • työllistämisen kuntalisät

Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana – TE-Palvelut

Palkkatuki

Mikä on palkkatuki?
Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla työvoimaviranomainen korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työvoimaviranomainen päättää tuen myöntämisestä.

Kenelle palkkatukea maksetaan?
Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Millaiseen työhön palkkatukea voi saada?
Palkkatukea voi saada normaaliin työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen. Työ voi olla koko- tai osa-aikatyötä. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Miksi palkkatukea maksetaan?
Palkkatuetun tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle. Tuki on korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen saamisen edellytyksiä
Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös.
Palkattavan henkilön tulee olla ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.
Työnantajan tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja hoitaa lakisääteiset velvoitteensa kuten verot.

Paljonko palkkatukea voi saada?
Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada palkkatukea 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Prosentti riippuu työttömyyden kestosta. Myös tukijakson pituus vaihtelee. Se riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta. Työvoimaviranomainen päättää tuen kestosta ja määrästä tapauskohtaisesti. Palkkatuen enimmäismäärä vuonna 2020 yrityksille oli 1400 €/kk ja yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 1800 €/kk. 

Mistä ja milloin palkkatukea voi hakea?
Palkkatukea haetaan ennen työsuhteen alkamista työvoimaviranomaiselta, yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelusta tai verkosta tulostettavalla lomakkeella. Palkkatukea voi hakea milloin tahansa, erillistä hakuaikaa ei ole. Kun palkkatuki on myönnetty, on mahdollista hakea myös kuntalisää.

Työkokeilu

Työkokeilun käytännöt ja säännökset
Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille.
Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa

 • Henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa.
  Tavoitteena on silloin selvittää, kiinnostaako ala tai ammatti tai onko jokin tietty ala tai ammatti mahdollinen.
 • Henkilö pohtii, olisiko yrittäjyys sopiva uravaihtoehto
 • Henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta esimerkiksi työttömyyden tai lastenhoidon takia, ja työkokeilulla selvitetään, onko hänen osaamisensa ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee päästäkseen takaisin työhön.
 • Henkilö on ollut aiemmin toisen maan työmarkkinoilla, ja työkokeilulla selvitetään hänen edellytyksiään työllistyä Suomessa ja millaisia palveluja hän siihen tarvitsee.

Työkokeilun järjestäjä
Työkokeilun järjestäjänä voi olla

 • yritys
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • yhteisö (esim. kunta tai yhdistys)
 • säätiö tai valtion virasto laitos
 • työpaja.

Työkokeilussa henkilö tekee työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä. Työkokeilun järjestäjä vastaa ohjauksesta ja valvonnasta. Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä.

Kilpailutilanne yritysten välillä
TE-toimisto arvioi, voiko työkokeilusta koitua sen järjestäjälle sellaista etua, joka vääristäisi yritysten ja yksityisten elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua. Kilpailun vääristyminen estää työkokeilun järjestämisen.

Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus työkokeilun järjestämiseen
Työkokeilu voidaan järjestää, jos työkokeilun järjestäjä on ennen työkokeilusopimuksen tekemistä tarjonnut työsopimuslain edellyttämällä tavalla työtä irtisanotuille, lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen. Työkokeilumahdollisuuden tarjoaja vastaa siitä, että työkokeilulle ei ole työsopimuslain mukaista estettä.

Työkokeilun kesto ja työaika
Työkokeilun kesto vaihtelee, sillä asiakkaiden tilanteet ja kokeilun tavoitteet ovat erilaisia. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Työkokeilu voidaan järjestää kunnalla 12 kuukaudeksi, mutta samaa työtehtävää voi kokeilla kuitenkin enintään kuusi kuukautta.
Myös työkokeilun päivittäinen ja viikoittainen työaika voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen. Usein 1–3 kuukauden sopimus on riittävä. Työkokeilua voidaan järjestää enintään viitenä päivänä viikossa ja 4–8 tuntia päivässä. Jos kokeiltavissa tehtävissä tehdään tyypillisesti vuoro- tai viikonlopputyötä, voi työaika ajoittua myös näiden aikoihin.

Sopimus työkokeilusta
Ennen työkokeilun aloittamista työkokeiluun osallistuva, TE-toimisto ja työkokeilun järjestäjä tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen.
Sopimukseen kirjataan työkokeilun

 • tavoite ja tehtävät
 • kokonaiskesto sekä päivittäinen ja viikoittainen kesto
 • henkilö, joka vastaa työkokeilun valvonnasta työpaikalla.

TE-toimisto selvittää viran puolesta työkokeilun järjestäjää edustavan henkilön nimenkirjoitusoikeuden kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteritiedoista.
Työnantaja ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle sopimuksesta.

Te-palveluiden tapahtumakalenteri

RSS-virhe: WP HTTP Error: cURL error 60: Peer's Certificate issuer is not recognized.